Igor Krnetić, doktor psiholoških nauka i univerzitetski profesor
RE&KBT, ACT i CFT terapeut
Sertifikovani internacionalni supervizor Albert Elis instituta iz Nju Jorka

Prof. dr Igor Krnetić je začetnik trećeg talasa kognitivno-bihejvioralnih terapija na prostoru bivše Jugoslavije. Nakon što je 2011. godine učestvovao na nizu predavanja i radionica iz ACT koje je u Istanbulu vodio Steven C. Hayes i 2013. godine na edukacijama iz CFT koje je u Cirihu i Derbiju vodio Paul Gilbert, započeo je sa prenošenjem stečenog znanja kolegama iz regiona u obliku edukacija za primjenu trećeg talasa u praksi, uz kontinuirano profesionalno usavršavanje za primjenu trećeg talasa (ACT, CFT, FAP, DBT…) na brojim edukacijama u inostranstvu.

Od 2011. godine do danas je sproveo više od 45 treninga iz trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije i edukovao više od 500 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Zagreb,Split, Rijeka i Ljubljana), kao i u Ugandi (Kampala). Regionalnu online superviziju za primjenu ACT i CFT vodi kontinuirano od 2019. godine. Više detalja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju nalazi se ispod.

Takođe je bio začetnik i opšteg pokreta kognitivno-bihejvioralnih terapija u Bosni i Hercegovini, pošto je 2001. godine organizovao edukaciju iz bihejvioralne terapije u saradnji sa prof. dr Jezdimirom Zdravkovićem, a zatim je iste godine organizovao i prvu edukaciju iz RE&KBT u Bosni i Hercegovini u saradnji sa dr Zoricom Marić, da bi 2002. godine u saradnji sa polaznicima navedenih edukacija osnovao Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a 2004. godine registrovao prvu privatnu praksu u BiH koja se bavi primjenom kognitivno-bihejvioralnih terapija, a koja je ujedno bila i prva registrovana privatna psihološka praksu u BiH uopšte.

Stekao je zvanje „diplomirani psiholog” i naučni stepen „magistar psihologije” na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, a doktorsku disertaciju odbranio je na Odeljenju za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je stipendista Njemačke službe za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) i 2000/2001. godine je boravio u Minhenu na Ludvig-Maksimilians univerzitetu (Ludwig-Maximilians-Universität, München).

Nakon višegodišnjeg poslijediplomskog stručnog usavršavanja u REBT centru Beograd postao je kvalifikovan za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&KBT) i stekao status pridruženog saradnika Albert Elis instituta iz Nju Jorka (Albert Ellis Institute, New York), svjetski priznatog instituta za istraživanje i primjenu psihoterapije. RE&KBT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2002. godine.

Na Albert Elis institutu u Nju Jorku školovan je i za edukovanje i superviziranje profesionalaca, nakon čega je postao prvi stručnjak iz Bosne i Hercegovine i drugi na Balkanu koji je stekao status akreditovanog internacionalnog supervizora za edukaciju iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije. Treninge, edukaciju i superviziju kolega psihologa i psihijatara za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije sprovodi od 2007. godine.

U londonskom Centru za koučing (Centre for Coaching, London) školovan je za primjenu koučinga i prvi na Balkanu stekao status člana Internacionalnog društva za koučing psihologiju (International Society for Coaching Psychology). Koučingom se u privatnoj praksi bavi se od 2008. godine.

Po završetku diplomskog studija radio je kao pripravnik u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Banjoj Luci i sarađivao na brojnim projektima nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, a zatim je registrovao prvu privatnu psihološku praksu u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Savjetovanje Krnetić.“ Takođe je zaposlen na Univerzitetu u Banoj Luci (Studijski program psihologija, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci), u zvanju profesora na predmetima iz oblasti psihoterapije i psihopatologije.

Osnovao je 2007. godine prvi Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg se izvodi četvorogodišnji trening stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Prvi je u regionu zapadnog balkana započeo edukovanje psihologa i psihijatara za primjenu terapija trećeg talasa kognitivno-bihevioralne terapije. Do sada je održao preko 45 gostujućih edukacija iz trećeg talasa KBT i edukovao više od 500 profesionalaca u brojnim gradovima bivše Jugoslavije (Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, Zagrebu, Splitu, Rijeci i Ljubljani). Takođe je u Banja Luci sredinom oktobra svake godine do početka epidemije COVID-19 organizovao dvanaestosedmični trening iz Saosjećanjem usmjerene terapije prihvatanjem i posvećenošću (CfACT), a od početka epidemije COVID-19 se edukacije i supervizije održava o obliku Jesenjeg online inteziva.

Pored toga, vodio je trening seminare i supervizije iz RE&KBT, ACT i CFT u saradnji sa REBT centrom Beograd, REBT Praxis centrom i Temenos centrom iz Novog Sada, Srpskim udruženjem bihejvioralno-kognitivnih terapeuta, Udruženjem Domino iz Sarajeva, Društvom za BKT Slovenije, Institutom za integrativnu psihoterapiju i savjetovanje iz Ljubljane, KBT opcijom iz Zagreba, Društvom psihologa u Splitu, Udrugom U.Z.O.R. iz Rijeke i brojnim drugim profesionalnim organizacijama u okruženju.

Centar za punu svjesnost osnovao je u saradnji sa učenikom i kolegom Mariom Maričićem, vođen idejom istraživanja, unapređenja, primjene i promocije učenja korištenja pune svjesnosti u svakodnevnom životu i u okviru trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, kao i razvoja profesionalne zajednice kogntivno-bihejvioralnih terapeuta i naučnika u regionu, te pomaganja mladim kolegama i studentima da započnu svoju karijeru psihoterapeuta i psiholoških savjetnika. U skladu sa tom idejom, finansirao je osnivanje i registraciju Centra za punu svjesnost, obezbijedio prostor u kojem se odvijaju aktivnosti psihološkog savjetovanja i edukacije za primjenu pune svjesnosti u svakodnevnom životu, te kontinuirano pruža pro bono superviziju savjetnika koji su angažovani u Centru za punu svjesnost.

Osnivač je i bivši predsjednik (2002-2019) Bosansko-hercegovačkog udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te aktuelni zvanični predstavnik Zapadnog Balkana u Udruženju za kontekstualnu bihejvioralnu nauku (Association for Contextual Behavioral Science) i zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za kliničku psihologiju i psihološke tretmane (European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment). Više godina (2003-2011) bio je član Suda časti Društva psihologa Republike Srpske i 10 godina (2009-2019) je bio zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskom udruženju za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies). Bio je inicijator organizacije i predsjednik Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci od 6. do 9. juna 2013. godine. Više puta je bio član programskih komiteta za KBT kongrese na evropskom i svjetskom nivou (kongresi EABCT-a, ACBS- i ICCP-a).

Pored toga što je zadovoljio najviše naučne (doktor nauka) i praktične standarde struke (akreditovani terapeut, supervizor i koučing psiholog) i dalje je aktivno posvećen kontinuiranom stručnom usavršavanju.

U Istanbulu je 2011. godine učestvovao na nizu predavanja i radionica iz Acceptance and Commitment Therapy (ACT) koje je vodio tvorac ovog pristupa Steven C. Hayes, a u Parmi je iste godine završio trening za konceptualizaciju slučajeva sa problemima anksioznosti, depresije i bijesa iz ACT perspektive i za primjenu ACT intervencija u radu sa navedenim problemima. U Vašingtonu je 2012. godine učetvovao na trening radionicama koje su vodili Kelly Wilson (Listening with ACT Ears, Seeing with ACT Eyes), Sonja V. Batten i Robyn D. Walser (Providing Supervision in ACT), te Russ Harris (The Reality Slap). U Utrehtu je iste godine učestvovao na trening radionici Mindfulness, Experiencing and Vital Living koju je vodila Robyn D. Walser. ACT primjenjuje u svom kliničkom radu od 2009. godine, a od 2011. godine na području cijelog zapadnog Balkana sprovodi edukacije za profesionalce za primjenu ACT-a.

U Cirihu je 2013. godine učestovao na Uvodnoj edukaciji iz Compassion Focused Therapy (CFT) koju je vodio tvorac ovog pristupa Paul Gilbert, a zatim je iste godine na Univerzitetu Derby u Velikoj Britaniji prošao obuku iz Naprednih kliničkih vještina za primjenu CFT-a koji je takođe vodio Paul Gilbert. CFT u svom kliničkom radu primjenjuje od 2013. godine.

U junu 2013. godine je u okviru Prve međunarodne konferencije kognitivno-bihejvioralnih terapeuta u Bosni i Hercegovini koja je održana u Banjoj Luci učestvovao u dvodnevnoj edukaciji koju je vodio Kelly Wilson (Acceptance and Commitment Therapy: Mindfulness, Acceptance and Living a Valued Life), kao i u poludnevnim edukacijama koje su vodili Sonja V. Batten (ACT for Posttraumatic Problems in Living) i Giovanni Miselli & Giovanni Zucchi (Values as Motivation to Behavioral Change in ACT and CBT).

U Bressanoneu u Italiji je u junu 2014. godine učestvovao na trodnevnoj edukaciji Enhance creativity and overcome obstacles in psychotherapy through the Acceptance and Commitment Therapy koju je vodila Sonja V. Batten, a u oktobru iste godine je u Briselu bio učesnik u prvom ACT Trening Institutu gdje je prošao edukacije za upotrebu RFT-a u kliničkoj promjeni ACT-a koje su vodili Matthieu Villatte (How to Use Relational Frame Theory to Master Verbal Interactions, Experiential Exercises, and Metaphors in Therapy) i Benjamin Schoendorff (The RFT of Matrix). Na istom institutu predstavio je kroz trening edukaciju svoj model za edukovanje i superviziranje ACT terapeuta: Mindfulness for Three: Mindful Peer Counseling Supervision.

U Berlinu je u julu 2015. godine učestvovao na dvodnevnoj edukaciji Functional Analytic Psychotherapy (FAP): Deepening Your Clinical Skills of Awareness, Courage, Therapeutic Love and Behavioral Interpretation koju su vodili tvorci ovog pristupa trećeg talasa bihejvioralne terapije Mavis Tsai & Robert J. Kohlenberg. Iste godine u Berlinu je učestvovao je na trening radionici za primjenu ACT-a sa parovima When It Takes Two for ACTing Mindfully: Embodied ACT Experiental Exercises for Couples Work koju je vodila Manuela O’Connell.

Tokom 2016. godine je pisao i objavio naučnu knjigu Kružna razmišljanja i uopštena vjerovanja o sebi koja vode u depresiju, namjenjenu naučnoj i stručnoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za razumijevanje uloge kognitivnih faktora u razvoju i održavanju depresije, a koja je dostupna za besplatno preuzimanje ovdje. U toku iste godine završio je i prevod knjige Steven C. Hayes: Izađi iz svog uma u svoj život, namjenjene širokoj čitalačkoj publici zainteresovanoj za unapređenje svog života primjenom naučno zasnovanih psiholoških principa i tehnika.

U Ljubljani je u septembu 2017. godine učestvovao je na trening radionici The Therapeutic Relationship in CBT: Management of Transference-Countertransference Issues koju je vodio Robert Leahy, direktor Američkog instituta za kognitivnu terapiju i dobitnik Aron Beck priznanja za istaknuti doprinos KBT-u.

U maju 2018. godine učestvovao je na The Frankfurt Academy of Psychological Therapies u okviru koje je prošao obuku za Process-based CBT, pristupa koji su na ovom događaju po prvi put zajedno predstavili tvorci ovog modela Steven C. Hayes i Stefan G. Hofmann. Iste godine u februaru je učestvovao u edukaciji iz Dijalektičko bihejvioralne terapije (eng. Dialectical Behaviour Therapy, DBT) koju je vodila Ann-Marie Jelena Golden, a u aprilu u edukaciji Uvod u teoriju i praksu evaluacije psiholoških tretmana koju su vodili Dragan Žuljević i Nikolija Rakočević.

Na poziv kolega iz Srbije na 67. kongresu psihologa Srbije 2019. godine održao je plenarno predavanje na temu Saosjećanje u društvu i radionicu Acceptance and Commitment Therapy Masterclass zajedno sa kolegom Draganom Žuljevićem. Iste godine je prošao edukaciju za upotrebu metafora Snaga metafora u psihoterapijskom radu koju je vodila Nataša Jokić-Begić.

U periodu februar-mart 2020. godine učestvovao je u šestonedeljnoj online edukaciji iz Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT): Brief Interventions for Radical Change koju je vodio Kirk Strosahl, jedan od osnivača ACT pristupa. U junu iste godine učestvovao je u online edukaciji Self-Compassion koju je vodio Russ Harris, a u oktobru u online edukaciji How to Deliver High Quality ACT Supervision koju su vodili Eric Morris & Linda Nicholson.

U novembru 2020. godine prošao je još jednu dvodnevnu obuku iz naprednih kliničkih vještina za primjenu Compassion Focused Therapy koju je online vodio tvorac ovog pristupa Paul Gilbert: CFT for Complex Cases.

U periodu januar-mart 2021. godine učestvovao je u destonedeljnoj online edukaciji iz Functional Analytic Psychotherapy (FAP) 10-week Therapist Training Group koju je vodili Mary P. Loudon & Sarah Sullivan-Singh. U aprilu iste godine je učestovao na Live Interactive Webinaru The ACT Matrix Evolved koji je vodio Jacob Martinez, a u julu je učestvovao u jednodnevnoj online edukaciji Working with Fears, Blocks and Resistances to Compassion koju je vodio Paul Gilbert. U avgustu i septmebru 2021. godine je učestvovao u dvomjesečnoj online edukaciji Exploring Values in ACT koju je vodio Kelly Wilson, jedan od tvoraca ACT pristupa.